ارائه مراقبت با کیفیت در بطن همه کارهایی است که ما انجام می دهیم

مراقبت با کیفیت بالا و ایمن از نظر فرهنگی زمانی به بهترین نحو حاصل میشود که شما همراه با خانواده و دوستان خود با ما، ارائه دهندگان مراقبتهای بهداشتی درمانی در مراقبت سهیم باشید.

Abstract blurred blue background
home support worker washes a clients feet

«تجربه افرادی که از آنها مراقبت می کنیم از هر تعامل آنها با ما اثر می پذیرد . همه در کمک به ایجاد یک تجربه بهتر نقش دارند و این اثر فزونگر مثبت به نفع همه ما است.»

Vivian Eliopoulos,، رئیس و مدیر عامل Vancouver Coastal Health

ما خدمات فرهنگی و معنوی را برای حمایت از مراقبت های بهداشتی درمانی شما ارائه می دهیم

Traditional indigenous art inside of a healthcare facility

خدمات بهداشت و درمان بومی

woman talking to nurse looking at computer screen

مترجمان به زبانی که صحبت میکنید

two people hiking in a forest

مراقبت معنوی و خدمات چند دینی

women using sign language with doctor

مترجمان زبان اشاره

Abstract blurred orange background
Man wearing a cedar hat and a orange shirt playing a traditional indigenous drum

«ما متعهد به بهبود دسترسی به مراقبت های بهداشتی ایمن از نظر فرهنگی برای مردم بومی در منطقه خود هستیم و می دانیم که همه ما در مصالحه و بهبودی سهیم هستیم.»

Leslie Bonshor، معاون رئیس بهداشت بومی، Vancouver Coastal Health

نظرانعکاسی در مورد مراقبت از شما برای ما مهم است

نظر شما به ما کمک می کند تا تجربه بیماران، ساکنان، خانواده ها و مراقبین را تقویت کنیم. شما را ترغیب می کنیم نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

اطلاعات بیشتر برای بیماران و مراجعه کنندگان

اطلاعات ملاقات کننده

حفظ ارتباط بیماران با عزیزانشان برای ما مهم است. اطلاعات بیشتر در مورد سیاست ها و خدمات ما برای ملاقات کنندگان.

Patient safety

Learn about the great lengths we go to for our patients' and staff's safety.