Ang pagbigay ng mahusay na pangangalaga ay ang sentro ng lahat ng aming ginagawa

Ang mahusay na pangangalagang ligtas para sa kultura ay nakakamit nang husto kapag ikaw, kasama ng iyong pamilya at ng iyong mga kaibigan, ay kapartner namin -- bilang inyong health care providers -- sa pangangalaga.

Abstract blurred blue background
home support worker washes a clients feet

"Ang karanasan ng mga táong inaalagaan namin ay naaapektohan ng bawat interaksyon nila sa amin. Ang lahat ay may tungkulin sa pagbigay ng mas mahusay na karanasan, at ang mahusay na epekto nito ay nagbebenepisyo sa ating lahat."

Vivian Eliopoulos, ang Pangulo at CEO ng Vancouver Coastal Health

Nag-aalok kami ng cultural at spiritual services upang suportahan ang iyong health care

Traditional indigenous art inside of a healthcare facility

Mga serbisyo sa kalusugan para sa mga Indigenous na tao

woman talking to nurse looking at computer screen

Mga interpreter para sa mga sinasalitang wika

two people hiking in a forest

Spiritual care at mga serbisyo para sa iba't-ibang mga relihiyon

women using sign language with doctor

Sign language interpreters

Abstract blurred orange background
Man wearing a cedar hat and a orange shirt playing a traditional indigenous drum

"Nangangako kaming pahusayin ang access sa health care na ligtas para sa kultura ng mga Indigenous na tao sa ating rehiyon, at kinikilala namin na tayong lahat ay dapat magkontribusyon sa reconciliation at sa healing."

Leslie Bonshor, Vice-President ng Indigenous Health, Vancouver Coastal Health

Ang feedback tungkol sa iyong pangangalaga ay mahalaga sa amin

Ang feedback ay tumutulong sa amin na pahusayin ang karanasan para sa mga pasyente, sa mga naninirahan dito, sa mga pamilya, at sa caregivers. Hinihikayat ka naming i-share ang iyong feedback sa amin.

Karagdagang impormasyon para sa mga pasyente at mga bisita

Impormasyon para sa bisita

Mahalaga para sa amin na panatilihing konektado ang mga pasyente sa kanilang mga minamahal sa buhay. Kumuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa aming mga patakaran at mga serbisyo para sa mga bisita.

Patient safety

Learn about the great lengths we go to for our patients' and staff's safety.