Kailangan mo ba kaagad ng tulong?

Kung may alalahanin sa kalusugan na nangailangan kaagad ng atensyon, mangyaring tumawag sa 9-1-1 o magpunta sa emergency sa ospital na pinakamalapit sa iyo.

Suicide hotline: 1-800-784-2433

Tawagan ang BC Crisis Line: 604-310-6789

Kids Help Phone: 1-800-668-6868

KUU-US Crisis Support Line (Indigenous Toll-Free Crisis at Support Line sa Buong BC): 1-800-588-8717

 

Ang early childhood mental health services ay naglalaan ng treatment at suporta sa mga pamilyang nag-aalala tungkol sa kakayahan ng kanilang anak na makaya ang emotional, social at behavioural areas ng development.

Ang early childhood mental health programs ay naglalaan ng interdisciplinary behavioural at mental health assessment at treatment services para sa mga bata. Binibigyan namin ng treatment ang mga batang may iba't-ibang behavioural issues, at tinatalakay namin ang mga alalahanin hinggil sa pagmamagulang, tulad ng:

 • attachment
 • mga alalahanin hinggil sa relasyon ng magulang-bata
 • mga agresibong kilos
 • separation anxiety
 • social anxiety, at marami pang iba

Tingnan ang mga lokasyon para sa eligibility at sa proseso ng referral. 

Ano ang maaasahang mangyari

Ang komprehensibong assessment at treatment ay isinasagawa kasama ng pamilya, at hinihingan din ng tulong ang ibang community partners na maaaring nakapanayam ng bata. Ang mga serbisyo ay inilalaan ng isang multi-disciplinary team.

Hanapin ang iyong team

Ang VCH ay naglalaan ng mental health intake para sa mga batang 0 hanggang 5 taong-gulang sa Richmond at Vancouver – tingnan sa ibabâ ang mga detalye tungkol sa mga lokasyon at paano sila i-access.

Kung nakatira ka sa Coast o sa North Shore, may suportang available mula sa Child and Youth Mental Health Intake Clinics; ito'y pinalalakad ng Ministry of Children and Family Development. Ang suportang ispesipiko para sa mga Indigenous na tao ay makukuha rin sa pamamagitan ng First Nations Health Authority o ng local First Nation sa loob ng komunidad.

Hanapin ang service na ito na malapit sa iyo

OR
 • Mga sentro nang kalusugan ng kom unidad

  Alan Cashmore Centre - Infant and Childhood Mental Health Service

  #420 - 1669 East Broadway Vancouver
 • Iba pa

  Early Childhood Mental Health Services at Richmond Place – 8100 Granville Avenue

  620 – 8100 Granville Avenue Richmond