group of young teens taking a selfie

Kailangan mo ba kaagad ng tulong?

Kung may alalahanin sa kalusugan na nangailangan kaagad ng atensyon, mangyaring tumawag sa 9-1-1 o magpunta sa emergency sa ospital na pinakamalapit sa iyo.

Suicide hotline: 1-800-784-2433

Tawagan ang BC Crisis Line: 604-310-6789

Kids Help Phone: 1-800-668-6868

KUU-US Crisis Support Line (Indigenous Toll-Free Crisis at Support Line sa Buong BC): 1-800-588-8717

 

Ok lang na humingi ng tulong — naririto kami para tulungan kang magsimula

Kapag ang mga problema sa pangkaisipang kalusugan habang bata at teenager ay hindi binigyan ng treatment, maaari itong magkaroon ng mga pangmatagalang epekto kapag adult na sila. Ang VCH ay nag-aalok ng impormasyon, assessment, konsultasyon, at treatment sa pangkaisipang kalusugan para sa mga bata at kabataan.

Hinihikayat ka naming makipagkonekta muna sa children and youth mental health intake and substance use intake teams; makakapag-refer din ang teams na ito sa marami sa aming mental health at substance use programs

Abstract blurred red and green background
Young diverse friends

Makakuha ng impormasyon at online tools tungkol sa pangkaisipang kalusugan at paggamit ng droga o alak.

Humanap ng resources

Listahan ng lokasyon ng FCH child and youth mental health service (serbisyo sa pangkaisipang kalusugan ng mga bata at kabataan)

Tingnan ang kompletong listahan ng lahat ng VCH children and youth mental health and substance use services (mga serbisyo para sa  pangkaisipang kalusugan at paggamit ng droga o alak ng mga bata at kabataan) na organisado para sa bawat komunidad. Maraming mga serbisyo ang nangangailangan ng referral mula sa isang propesyonal sa kalusugan. Para sa bawat lokasyon, makikita rin ang impormasyon tungkol sa kung paano makuha ang mga serbisyo (kabilang na ang impormasyon para sa referral), paano sila makokontak, at mga detalye tungkol sa programa. 

I-download ang VCH Child & Youth Mental Health Service Listing

Campaign materials