Ang VCH Richmond Mental Health and Substance Use ay may iba't-ibang mga programa at serbisyo para suportahan ang mga bata, kabataan, adults, at mga matatanda. Ang aming Central Intake team ay naririto para magbigay ng impormasyon at para makatulong na ikonekta ka sa serbisyong pinaka-makakatugon sa iyong mga pangangailangan.

Ano ang maaasahang mangyari

Ang sinoman, anuman ang kanilang edad, ay maaaring tumawag sa aming Central Intake Team sa (604) 204-1111 para malaman kung anu-ano ang Richmond Mental Health and Substance Use services. Ang intake services ay available sa Ingles, Cantonese at Mandarin. Mayroon ding libreng interpretation services para sa lahat ng mga wika kapag ito’y kinakailangan. 

VCH-Richmond mental health and substance use: One number to call

Resources

    • Richmond MHSU referral form

      Ang referral form para sa iba't-ibang VCH Richmond MHSU community programs; ito'y dapat kumpletohin ng isang doktor, midwife, o nurse practitioner.

Paano ko ba makukuha ang mga serbisyo?

Tawagan ang aming Central Intake team sa (604) 204-1111. Ang ilang mga serbisyo ay mangangailangan ng referral mula sa isang doktor, midwife, o nurse practitioner. Maaari mong kausapin ang aming intake team para sa karagdagang impormasyon.

Tawagan ang aming Central Intake team