Kailangan mo ba kaagad ng tulong?

Kung may alalahanin sa kalusugan na nangailangan kaagad ng atensyon, mangyaring tumawag sa 9-1-1 o magpunta sa emergency sa ospital na pinakamalapit sa iyo.

Suicide hotline: 1-800-784-2433

Tawagan ang BC Crisis Line: 604-310-6789

Kids Help Phone: 1-800-668-6868

KUU-US Crisis Support Line (Indigenous Toll-Free Crisis at Support Line sa Buong BC): 1-800-588-8717

 

Layunin ng Youth and young adult drop-in mental health counselling na itaguyod ang suporta para sa mga kabataang 12 hanggang 24 taong-gulang na dumaranas ng mga komplikasyon sa functioning, na siyang kinikilala bilang banayad o hindi gaanong masamâ, at na hindi urgent.

Ano ang maaasahang mangyari

Ang serbisyo ay low barrier na may immediate intervention. Ang isang team na binubuo ng interventionists na may BA at MA ay nag-aalok ng isang session ng drop-in mental health support gamit ang isang Solution-Focused Brief Intervention Model.

Maaari mong gamitin ang serbisyong ito tuwing gusto mo. Ang serbisyo ay mainam para sa problem solving, resource development, mental health psychoeducation; communication skills building, at coaching; dapat tandaan na sila'y isang stand-alone service.

This service is available at
This service is available at

Youth Drop-In Mental Health Counselling at Foundry North Shore

211 West 1st Street
North Vancouver, BC V7M 1C9
See directions on Google Maps
See more details