Geometric pattern of mountains

Kailangan mo ba kaagad ng tulong?

Kung may alalahanin sa kalusugan na nangailangan kaagad ng atensyon, mangyaring tumawag sa 9-1-1 o magpunta sa emergency sa ospital na pinakamalapit sa iyo.

Suicide hotline: 1-800-784-2433

Tawagan ang BC Crisis Line: 604-310-6789

Kids Help Phone: 1-800-668-6868

KUU-US Crisis Support Line (Indigenous Toll-Free Crisis at Support Line sa Buong BC): 1-800-588-8717

 

Ang programang ito ay nag-aalok ng community-based assessment at treatment para sa mga kabataan, adults, at mga pamilyang may eating disorders. Maaaring isama sa treatment ang individual, group at/o family counselling, medical monitoring, at suporta sa nutrisyon.

Paano i-access

 • Eligibility

  Richmond residents aged 11 and older with a diagnosis of Anorexia Nervosa or Bulimia Nervosa.

 • Kumuha ng referral

  Kailangan ng referral ng doktor. I-fax ang kinompletong referral forms sa (604) 244-5487.

  Richmond community MHSU referral form

Mga oras ng pagpapalakad

Kasalukuyang sarado
 • Monday:   8:30 a.m. to 4:30 p.m.
 • Tuesday:   8:30 a.m. to 4:30 p.m.
 • Wednesday:   8:30 a.m. to 4:30 p.m.
 • Thursday:   8:30 a.m. to 4:30 p.m.
 • Friday:   8:30 a.m. to 4:30 p.m.
 • Saturday:   Sarado
 • Sunday:   Sarado

Paano magpunta dito

There is a pay parking lot adjacent to the building. Bus stops are located on Westminster Highway. The office is located 10 minutes from the Richmond-Brighouse Station.

6100 Bowling Green Road

Access various Vancouver Coastal Health services from 6100 Bowling Green Road.

Eating Disorders Program

Ang Eating Disorders Program ay naglalaan ng outpatient support at access sa mga treatment para sa mga kabataan at adults na may anorexia nervosa, bulimia nervosa, at mga kaugnay na eating disorders.