Kailangan mo ba kaagad ng tulong?

Kung may alalahanin sa kalusugan na nangailangan kaagad ng atensyon, mangyaring tumawag sa 9-1-1 o magpunta sa emergency sa ospital na pinakamalapit sa iyo.

Suicide hotline: 1-800-784-2433

Tawagan ang BC Crisis Line: 604-310-6789

Kids Help Phone: 1-800-668-6868

KUU-US Crisis Support Line (Indigenous Toll-Free Crisis at Support Line sa Buong BC): 1-800-588-8717

 

Ang Eating Disorders Program ay naglalaan ng outpatient support at access sa mga treatment para sa mga kabataan at adults na may anorexia nervosa, bulimia nervosa, at mga kaugnay na eating disorders.

Ano ang maaasahang mangyari

Ang mga programa ay nag-aalok ng community-based assessment at treatment para sa mga kabataan, adults, at mga pamilyang may eating disorders. Maaaring isama sa treatment ang: 

 • individual, group at/o family counselling,
 • medical monitoring, at
 • nutritional support.

Access this service

A referral is required to access this service. Find more information by choosing a location near you. 

Hanapin ang service na ito na malapit sa iyo

OR
 • klinika para sa pangkaisipang kalusugan

  North Shore Youth Eating Disorders Program

  211 West 1st Street North Vancouver
 • klinika para sa pangkaisipang kalusugan

  Eating Disorders Program in Vancouver

  2750 East Hastings Street Vancouver
 • Iba pa

  Richmond Eating Disorders Program

  6100 Bowling Green Road, Unit 200 Richmond