183 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ
 • ਹੋਰ

  1212 West Broadway

  Suite 401, 1212 West Broadway Vancouver
 • ਹੋਰ

  126 East 15th Street

  126 East 15th street North Vancouver
 • ਹੋਰ

  312 Main Street

  312 Main Street Vancouver
 • ਹੋਰ

  520 West 6th Avenue

  520 West 6th Avenue Vancouver
 • ਹੋਰ

  550 Cambie Street

  Suite 200, 550 Cambie Street Vancouver
 • ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰ

  601 West Broadway

  12th floor, suite 1200, 601 West Broadway Vancouver
 • ਹੋਰ

  6100 Bowling Green Road

  6100 Bowling Green Road Richmond
 • ਹੋਰ

  747 Fort Street

  747 Fort St. Victoria
 • ਹੋਰ

  786 Powell Street

  786 Powell St. Vancouver
 • ਹੋਰ

  999 West Broadway

  999 West Broadway, 3rd Floor Vancouver
 • ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ

  Adanac Park Lodge

  851 Boundary Road Vancouver
 • ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ

  Arbutus Care Centre

  4505 Valley Drive Vancouver
 • ਅਸਿਸਟਿਡ ਲੀਵਿੰਗ

  Austin Harris Residence

  5411 Moncton Street Richmond
 • ਹਸਪਤਾਲ

  Bella Coola General Hospital

  1025 Elcho Street Bella Coola
 • ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ

  Berkley Care Centre

  2444 Burr Place North Vancouver
 • ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ

  Blenheim Lodge

  3263 Blenheim Street Vancouver
 • ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ

  Braddan Private Hospital

  2450 West 2nd Avenue Vancouver
 • ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ

  Broadway Pentecostal Lodge

  1377 Lamey's Mill Road Vancouver
 • ਹੋਰ

  Burnaby Centre

  4211 Kingsway Street Burnaby
 • ਹੋਰ

  Cedar Cottage Neighbourhood House

  4065 Victoria Drive Vancouver
 • ਅਸਿਸਟਿਡ ਲੀਵਿੰਗ

  Cedar Garden

  1250 Cedar Village Close North Vancouver
 • ਅਸਿਸਟਿਡ ਲੀਵਿੰਗ

  Cedars Hopehill

  3355 East 5th Avenue Vancouver
 • ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ

  Cedarview Lodge

  1200 Cedar Village Close North Vancouver
 • ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ

  Central City Lodge

  415 West Pender Street Vancouver
 • ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ

  Central Community Health Centre

  132 West Esplanade North Vancouver
 • ਹੋਰ

  Chown Adult Day Centre

  594 East 15th Avenue Vancouver
 • ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ

  Christenson Village

  585 Shaw Road Gibsons
 • ਅਸਿਸਟਿਡ ਲੀਵਿੰਗ

  Churchill House

  150 West 29th Street North Vancouver
 • ਹਸਪਤਾਲ

  Chénchenstway

  7550 Rosewood Street Burnaby
 • ਅਰਜੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ

  City Centre Urgent and Primary Care Centre (UPCC)

  Ground Floor, 1290 Hornby Street Vancouver
 • ਅਸਿਸਟਿਡ ਲੀਵਿੰਗ

  Clarendon Court

  6404 Clarendon Street Vancouver
 • ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ

  Columbus Residence

  704 West 69th Avenue Vancouver
 • ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ

  Cooper Place

  306 East Cordova Street Vancouver
 • ਅਸਿਸਟਿਡ ਲੀਵਿੰਗ

  Courtyard Gardens

  7051 Moffatt Road Richmond
 • ਹੋਰ

  Cranbrook Health Centre

  20 - 23rd Avenue South Cranbrook
 • ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ

  Creekstone Care Centre

  1526 Oxford Street North Vancouver
 • ਹੋਰ

  Crossreach

  3348 West Broadway Vancouver
 • ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ

  Dogwood Care Home

  7405 Paulson St Vancouver
 • ਹੌਸਪਿਸ

  Dogwood Lodge

  500 West 57th Avenue Vancouver
 • ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ

  Downtown Community Health Centre

  569 Powell Street Vancouver
 • ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ

  Downtown Eastside Connections

  429 Alexander Street Vancouver
 • ਹੋਰ

  East Richmond Community Hall

  200 - 12360 Cambie Road Richmond
 • ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ

  Evergreen Community Health Centre

  3425 Crowley Drive Vancouver
 • ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ

  Evergreen Extended Care

  4970 Joyce Avenue Powell River
 • ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ

  Evergreen House

  231 East 15th Street North Vancouver
 • ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ

  Fair Haven Homes Society

  2720 East 48th Avenue Vancouver
 • ਅਸਿਸਟਿਡ ਲੀਵਿੰਗ

  Family Respite Centre

  2711 East 49th Avenue Vancouver
 • ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ

  Finnish Home

  2288 Harrison Drive Vancouver
 • ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕਲੀਨਿਕ

  Foundry North Shore

  211 West 1st Street North Vancouver
 • ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕਲੀਨਿਕ

  Foundry Richmond

  #101-5811 Cooney Road Richmond
 • ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ

  Fraserview Retirement Community

  9580 Williams Road Richmond
 • ਹਸਪਤਾਲ

  G.F. Strong Rehabilitation Centre

  4255 Laurel Street Vancouver
 • ਹੋਰ

  Garratt Wellness Centre

  7504 Chelsea Place Richmond
 • ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ

  George Pearson Centre

  700 West 57th Avenue Vancouver
 • ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ

  German Canadian Care Home

  2010 Harrison Drive Vancouver
 • ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ

  Get Your Drugs Tested

  880 East Hastings Street Vancouver
 • ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ

  Gibsons Health Unit

  821 Gibsons Way Gibsons
 • ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕਲੀਨਿਕ

  Goldcorp Centre for Mental Health (Northeast)

  2750 East Hastings Street Vancouver
 • ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ

  Hamilton Village Care Centre

  23111 Garripie Avenue Richmond
 • ਅਸਿਸਟਿਡ ਲੀਵਿੰਗ

  Harmony House

  580 Shanghai Alley Vancouver
 • ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ

  Haro Park Centre

  1233 Haro Street Vancouver
 • ਹੋਰ

  HealthConnection Clinic

  148 East 15th Street North Vancouver
 • ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ

  Heatley Community Health Centre

  330 Heatley Avenue Vancouver
 • ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ

  Hilltop House

  38146 Behrner Drive Squamish
 • ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ

  Holy Family Hospital

  7801 Argyle St Vancouver
 • ਹੋਰ

  Home health & home support Bella Coola

  P.O. Box 220 Bella Coola
 • ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ

  Hope to Health

  611 Powell street Vancouver
 • ਅਸਿਸਟਿਡ ਲੀਵਿੰਗ

  Hopehill

  3355 East 5th Avenue Vancouver
 • ਅਸਿਸਟਿਡ ਲੀਵਿੰਗ

  Icelandic Harbour

  2020 Harrison Drive Vancouver
 • ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ

  Inglewood Care Centre

  725 Inglewood Avenue West Vancouver
 • ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ

  Insite

  139 East Hastings Street Vancouver
 • ਹੋਰ

  Jackson Lam Adult Day Centre

  5411 Moncton Street Richmond
 • ਹੋਰ

  Jewish Community Centre

  950 West 41st Avenue Vancouver
 • ਹੋਰ

  John Braithwaite Community Centre

  145 West 1st Street North Vancouver
 • ਹੋਰ

  Kerrisdale Community Centre

  5851 West Boulevard Vancouver
 • ਅਸਿਸਟਿਡ ਲੀਵਿੰਗ

  Kiwanis Garden Manor

  4923 Kiwanis Avenue Powell River
 • ਅਸਿਸਟਿਡ ਲੀਵਿੰਗ

  Kiwanis Manor

  959 21st Street West Vancouver
 • ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ

  Kopernik Lodge

  3150 Rosemont Drive Vancouver
 • ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ

  Lakeview Care Centre

  3490 Porter Street Vancouver
 • ਹਸਪਤਾਲ

  Lions Gate Hospital (LGH)

  231 East 15th Street North Vancouver
 • ਅਸਿਸਟਿਡ ਲੀਵਿੰਗ

  Little Mountain Court

  250 East 36th Avenue Vancouver
 • ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ

  Little Mountain Place

  330 East 36th Avenue Vancouver
 • ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ

  Lynn Valley Care Centre

  1070 Lynn Valley Road North Vancouver
 • ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ

  Magnolia House

  720 East 17th Street North Vancouver
 • ਹੋਰ

  Margaret Fulton Centre

  1601 Forbes Avenue North Vancouver
 • ਹੌਸਪਿਸ

  May's Place Hospice

  333 Powell Street Vancouver
 • ਅਸਿਸਟਿਡ ਲੀਵਿੰਗ

  Millennium Tower

  1175 Broughton Vancouver
 • ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ

  Minoru Residence

  7333 Gollner Avenue Richmond
 • ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ

  Molson Overdose Prevention Site (MOPS)

  166 East Hastings Street (Alley) Vancouver
 • ਹਸਪਤਾਲ

  Mount Saint Joseph Hospital

  3080 Prince Edward Street Vancouver
 • ਹੋਰ

  Nancy Chan Ambulatory Palliative Care Clinic

  #200 - 4088 Cambie Street Vancouver
 • ਹੌਸਪਿਸ

  North Shore Hospice

  319 East 14th Street North Vancouver
 • ਅਰਜੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ

  North Vancouver Urgent and Primary Care Centre (UPCC)

  Suite 200, 2nd Floor, 221 West Esplanade North Vancouver
 • ਅਰਜੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ

  Northeast Urgent and Primary Care Centre (UPCC)

  102-2788 East Hastings Street Vancouver
 • ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ

  Onsite Detox Facility

  137 East Hastings Street Vancouver
 • ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ

  Overdose Prevention Society (OPS)

  141 East Hastings Street Vancouver
 • ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ

  Overdose Prevention Society Inhalation Tent

  141 East Hastings Street Vancouver
 • ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ

  Pacific Spirit Community Health Centre

  2110 West 43rd Avenue Vancouver
 • ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ

  Parkgate Community Health Centre

  2nd floor, 3625 Banff Court North Vancouver
 • ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ

  Pemberton Health Centre

  1403 Portage Road, PO Box 8 Pemberton
 • ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ

  Pender Community Health Centre

  59 West Pender Street Vancouver
 • ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ

  Pender Harbour and District Health Centre

  5066 Francis Peninsula Road Madeira Park
 • ਹੋਰ

  Penticton Regional Hospital

  550 Carmi Avenue Penticton
 • ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ

  Pinegrove Place

  11331 Mellis Drive Richmond
 • ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ

  Point Grey Private Hospital

  2423 Cornwall Avenue Vancouver
 • ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ

  Powell Street Getaway

  450 E Hastings St Vancouver
 • ਹੋਰ

  Professional Centre

  145 West 17th Street North Vancouver
 • ਹਸਪਤਾਲ

  qathet General Hospital

  5000 Joyce Avenue Powell River
 • ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ

  Raven Song Community Health Centre

  2450 Ontario Street Vancouver
 • ਅਰਜੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ

  REACH Urgent and Primary Care Centre (UPCC)

  1145 Commercial Drive Vancouver
 • ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ

  Renfrew Care Centre

  1880 Renfrew Street Vancouver
 • ਹੋਰ

  Renfrew Centre

  2889 East 12th Avenue Vancouver
 • ਅਸਿਸਟਿਡ ਲੀਵਿੰਗ

  Renfrew Collingwood Seniors Centre

  2970 East 22nd Avenue Vancouver
 • ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ

  Richmond Bridge House

  10220 Granville Avenue Richmond
 • ਅਰਜੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ

  Richmond City Centre Urgent and Primary Care Centre (UPCC)

  #110, 4671 No. 3 Road Richmond
 • ਹੋਰ

  Richmond Community Health Access Centre (CHAC)

  7671 Alderbridge Way Richmond
 • ਅਰਜੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ

  Richmond East Urgent and Primary Care Centre (UPCC)

  #95-10551 Shellbridge Way Richmond
 • ਹਸਪਤਾਲ

  Richmond Hospital (RH)

  7000 Westminster Highway Richmond
 • ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ

  Richmond Lions Manor Bridgeport

  9020 Bridgeport Road Richmond
 • ਹੋਰ

  Richmond Place – 8100 Granville Avenue

  8100 Granville Avenue Richmond
 • ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ

  Robert & Lily Lee Family Community Health Centre

  1669 East Broadway Vancouver
 • ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ

  Rosewood Manor

  6260 Blundell Road Richmond
 • ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ

  Royal Arch Masonic Home

  7850 Champlain Crescent Vancouver
 • ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ

  Royal Ascot Care Centre

  2455 East Broadway Vancouver
 • ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ

  S.U.C.C.E.S.S. Simon K.Y. Lee Seniors Care Home

  555 Carrall Street Vancouver
 • ਹੌਸਪਿਸ

  Salvation Army Rotary Hospice House

  6460 No. 4 Road Richmond
 • ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ

  Sechelt Health Unit

  PO Box 1040, 5571 Inlet Avenue Sechelt
 • ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ

  Sechelt Overdose Prevention Site

  5653 Wharf Avenue (Parking lot) Vancouver
 • ਹਸਪਤਾਲ

  Sechelt | shíshálh Hospital

  5544 Sunshine Coast Highway Sechelt
 • ਅਸਿਸਟਿਡ ਲੀਵਿੰਗ

  Shannon Falls Retirement Residence

  38225 3rd Avenue Squamish
 • ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ

  Sheway

  533 East Hastings Street Vancouver
 • ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ

  Silverstone Care Centre

  5625 Derby Road Sechelt
 • ਹੋਰ

  Sir Charles Tupper Secondary School

  419 East 24th Ave Vancouver
 • ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ

  SisterSpace

  135 Dunlevy Avenue Vancouver
 • ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ

  SisterSquare Inhalation Tent

  Jackson and Powell Street Vancouver
 • ਹੋਰ

  South Arm Community Centre

  8880 Williams Road Richmond
 • ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ

  South Community Health Centre

  6405 Knight Street Vancouver
 • ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕਲੀਨਿਕ

  South Mental Health and Substance Use Team

  1200 West 73rd Avenue, Suite 220 Vancouver
 • ਹੋਰ

  South Vancouver Adult Day Centre

  #345 - 3150 East 54th Avenue Vancouver
 • ਅਰਜੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ

  Southeast Urgent and Primary Care Centre (UPCC)

  5880 Victoria Drive Vancouver
 • ਅਸਿਸਟਿਡ ਲੀਵਿੰਗ

  Southview Heights

  7252 Kerr Street Vancouver
 • ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ

  Squamish Community Health Centre

  1140 Hunter Place Squamish
 • ਹਸਪਤਾਲ

  Squamish General Hospital

  38140 Behrner Drive Squamish
 • ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕਲੀਨਿਕ

  Squamish Mental Health & Substance Use Services

  38075 2nd Avenue, P.O. Box 220 Squamish
 • ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ

  Squamish Overdose Prevention Site

  37930 Third Ave Squamish
 • ਅਸਿਸਟਿਡ ਲੀਵਿੰਗ

  St Vincent's: Honoria Conway-Heather

  4875 Heather Street Vancouver
 • ਹੌਸਪਿਸ

  St. John Hospice

  6389 Stadium Road Vancouver
 • ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ

  St. Jude's Anglican Home

  810 West 27th Avenue Vancouver
 • ਹਸਪਤਾਲ

  St. Paul's Hospital

  1081 Burrard Street Vancouver
 • ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ

  St. Vincent's Langara

  255 West 62nd Avenue Vancouver
 • ਹਸਪਤਾਲ

  St. Vincent's: Brock Fahrni

  4500 Oak Street Vancouver
 • ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕਲੀਨਿਕ

  Sumac Place

  841 Kiwanis Way Gibsons
 • ਹੋਰ

  Sunshine Coast Home Support

  5630 Inlet Avenue Sechelt
 • ਹੋਰ

  Teredo Square

  5710 Teredo St Sechelt
 • ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ

  The Louis Brier Home & Hospital

  1055 West 41st Avenue Vancouver
 • ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ

  Thomus Donaghy Overdose Prevention Site

  1060 Howe Street Vancouver
 • ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ

  Three Bridges Community Health Centre (West End)

  1128 Hornby Street Vancouver
 • ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ

  Three Links Care Centre

  2934 East 22nd Avenue Vancouver
 • ਹਸਪਤਾਲ

  UBC Hospital (UBCH)

  2211 Wesbrook Mall Vancouver
 • ਹੋਰ

  Urban Native Youth Association (UNYA)

  1618 E Hastings Street Vancouver
 • ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ

  Vancouver Area Network of Drug Users (VANDU)

  380 East Hastings Vancouver
 • ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ

  Vancouver Coastal Health Detox Centre

  377 East 2nd Avenue Vancouver
 • ਹੋਰ

  Vancouver Coastal Health Research Institute

  6th floor, 2635 Laurel Street Vancouver
 • ਹੋਰ

  Vancouver Court Community Corrections

  275 East Cordova Street Vancouver
 • ਹਸਪਤਾਲ

  Vancouver General Hospital (VGH)

  899 West 12th Avenue Vancouver
 • ਹੌਸਪਿਸ

  Vancouver Hospice Society

  4615 Granville Street Vancouver
 • ਟ੍ਰੈਵਲ ਕਲੀਨਿਕ

  VCH Travel Clinic

  601 West Broadway, Lower level, L-5, Vancouver
 • ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ

  Venture

  220 East 13th Avenue Vancouver
 • ਹੋਰ

  Victoria Arthritis Centre

  2680 Richmond Road Victoria
 • ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ

  Villa Carital

  3050 Penticton Street Vancouver
 • ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ

  Villa Cathay Care Home

  970 Union Street Vancouver
 • ਅਸਿਸਟਿਡ ਲੀਵਿੰਗ

  Weinberg Residence

  5650 Osler Street Vancouver
 • ਹੋਰ

  West End Adult Day Centre

  2110 West 12th Avenue Vancouver
 • ਹੋਰ

  West Vancouver Adult Day Centre

  2151 Gordon Avenue, Suite 139 West Vancouver
 • ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ

  West Vancouver Community Health Centre

  2121 Marine Drive West Vancouver
 • ਅਸਿਸਟਿਡ ਲੀਵਿੰਗ

  Westwinds Squamish Senior Living

  38275 3 Ave Squamish
 • ਹੌਸਪਿਸ

  Whistler Blackcomb Foundation Sea to Sky Community Hospice

  38146 Behrner Drive Squamish
 • ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ

  Whistler Health Care Centre

  4380 Lorimer Road Whistler
 • ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ

  Willingdon Creek Village Residence

  4980 Kiwanis Avenue Powell River
 • ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ

  Windermere Care Centre

  900 West 12th Avenue Vancouver
 • ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ

  Yaletown House

  1099 Cambie Street Vancouver
 • ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ

  Youville Residence

  4950 Heather Street Vancouver
 • ਹਸਪਤਾਲ

  ƛ̓uxválásu̓ilas Heiltsuk Hospital (formerly R.W. Large Memorial Hospital)

  88 Waglisla Street Bella Bella