group of young teens taking a selfie

Need help immediately?

If there is an urgent safety concern, please call 9-1-1 or go to emergency at your nearest hospital.

Suicide hotline: 1-800-784-2433

Call BC Crisis Line: 604-310-6789

Kids Help Phone: 1-800-668-6868

KUU-US Crisis Support Line (BC Wide Indigenous Toll Free Crisis and Support Line): 1-800-588-8717

Bạn có thể yêu cầu trợ giúp - chúng tôi sẵn sàng giúp bạn bắt đầu

Các vấn đề về sức khỏe tâm thần ở thời thơ ấu và thanh thiếu niên, nếu không được điều trị, có thể ảnh hưởng lâu dài đến tuổi trưởng thành. VCH cung cấp thông tin, đánh giá, tư vấn và điều trị sức khỏe tâm thần cho trẻ em và thanh thiếu niên.

Trước tiên, chúng tôi khuyến khích bạn kết nối với các nhóm tiếp nhận sức khỏe tâm thần và sử dụng chất gây nghiện dành cho trẻ em và thanh thiếu niên; những nhóm này cũng có thể giới thiệu đến nhiều chương trình sức khỏe tâm thần và sử dụng chất gây nghiện của chúng tôi

Abstract blurred red and green background
Young diverse friends

Truy cập thông tin và các công cụ trực tuyến về sức khỏe tâm thần và sử dụng chất gây nghiện.

Tìm nguồn lực

Danh sách địa điểm dịch vụ sức khỏe tâm thần cho trẻ em và thanh thiếu niên trong khu vực Y tế Duyên hải Vancouver (VCH)

Xem danh sách đầy đủ tất cả các dịch vụ sức khỏe tâm thần và sử dụng chất gây nghiện dành cho trẻ em và thanh thiếu niên VCH do cộng đồng tổ chức. Nhiều dịch vụ yêu cầu có giới thiệu từ chuyên gia y tế. Mỗi địa điểm sẽ bao gồm thông tin về cách tiếp cận các dịch vụ (bao gồm thông tin giới thiệu), thông tin liên lạc và chi tiết chương trình. 

Tải xuống Danh sách Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần Trẻ em & Thanh thiếu niên khu vực Y tế Duyên hải Vancouver (VCH)

  • Sức khỏe Tâm thần và Sử dụng Chất gây nghiện tại cộng đồng Richmond - Nhóm Tiếp nhận Tập trung

   Bất kỳ ai ở mọi lứa tuổi đều có thể liên lạc Nhóm Tiếp nhận TậpTrung của chúng tôi để tìm hiểu về các dịch vụ Sức khỏe Tâm thần và Sử dụng Chất gây nghiện tại Richmond bằng cách gọi (604) 204-1111.

  • Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần Trẻ thơ

  • Chương trình Rối loạn Ăn uống

  • Nhóm Trẻ em và Thanh thiếu niên Tích hợp – Richmond

  • Nhóm Hỗ trợ Tiếp cận Gia đình Richmond (RFAST)

  • Dịch vụ Step Up/Step Down - Richmond

   This service includes the Team Response to Adolescent & Children in Crisis (TRACC).

  • Tư vấn Không cần hẹn dành cho Thiếu niên và Thanh niên tại Foundry (12-24 tuổi)

  • Chương trình Rối loạn Ăn uống tại Foundry

  • Nhóm Quản lý Sự vụ Chuyên sâu cho Thanh thiếu niên (YICMT)

  • Hỗ trợ Đồng đẳng Thanh thiếu niên

  • Foundry Works

  • B.C. Phòng khám Tiếp nhận Sức khỏe Tâm thần Trẻ em và Thanh thiếu niên - Chính phủ B.C.

   Nếu bạn sống ở khu vực duyên hải hoặc Sea to Sky, vui lòng đến Phòng khám Sức khỏe Tâm thần Trẻ em và Thanh thiếu niên BC, do Chính phủ BC điều hành, để tìm hiểu thêm về việc tiếp nhận dịch vụ sức khỏe tâm thần.

  • Chương trình Rối loạn Ăn uống tại Foundry

  • Tư vấn Không cần hẹn dành cho Thiếu niên và Thanh niên tại Foundry (12-24 tuổi)

  • Nhóm Quản lý Sự vụ Chuyên sâu cho Thanh thiếu niên (YICMT)

  • Hỗ trợ Đồng đẳng Thanh thiếu niên

  • Foundry Works

  • B.C. Phòng khám Tiếp nhận Sức khỏe Tâm thần Trẻ em và Thanh thiếu niên - Chính phủ B.C.

   Nếu bạn sống ở khu vực duyên hải hoặc Sea to Sky, vui lòng đến Phòng khám Sức khỏe Tâm thần Trẻ em và Thanh thiếu niên BC, do Chính phủ BC điều hành, để tìm hiểu thêm về việc tiếp nhận dịch vụ sức khỏe tâm thần.

  • Chương trình Thanh thiếu niên Sunshine Coast

  • Phòng khám Thanh thiếu niên tại Trung tâm Y tế Cộng đồng Powell River

  • Phòng khám Thanh thiếu niên tại Pender Harbor và Trung tâm Y tế Quận

  • Phòng khám Thanh thiếu niên tại Đơn vị Y tế Sechelt

  • Phòng khám Thanh thiếu niên tại Đơn vị Y tế Gibsons

  • B.C. Phòng khám Tiếp nhận Sức khỏe Tâm thần Trẻ em và Thanh thiếu niên - Chính phủ B.C.

   Nếu bạn sống ở khu vực duyên hải hoặc Sea to Sky, bao gồm cả bờ biển miền trung, vui lòng đến Phòng khám Sức khỏe Tâm thần Trẻ em và Thanh thiếu niên BC, do Chính phủ BC điều hành, để tìm hiểu thêm về việc tiếp nhận dịch vụ sức khỏe tâm thần.

  • B.C. Phòng khám Tiếp nhận Sức khỏe Tâm thần Trẻ em và Thanh thiếu niên - Chính phủ B.C.

   Nếu bạn sống ở khu vực duyên hải hoặc Sea to Sky, bao gồm cả bờ biển miền trung, vui lòng đến Phòng khám Sức khỏe Tâm thần Trẻ em và Thanh thiếu niên BC, do Chính phủ BC điều hành, để tìm hiểu thêm về việc tiếp nhận dịch vụ sức khỏe tâm thần.

Campaign materials